Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük 
 a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük 
előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév II. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg 

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:    2022. február 17.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2022. február 17.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen! 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig személyesen leadni. 

Kérjük, a borítékra írják rá: „ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 16.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető a www.fadd.hu honlapról. 

A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:

– az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló ösztöndíj program keretén belül, 

– a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt MACIKA ösztöndíj keretén belül,

– a Tolna Megyei Közalapítvány által kiírt ösztöndíj keretén belül, 

– Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban hozott egyéb jogcímen 

                megállapított támogatásban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje

A pályázat kezelője a beérkezett érvényes pályázatokat döntés-előkészítés céljából eljuttatja a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak. 

H) Pályázati döntés 

A pályázatokról a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje 2022. február 28.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs!

I) A pályázók döntést követő kiértesítése 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 8 napon belül postai úton értesítjük. 

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat lezárása

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására havonta kerül sor az egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően. 

A megítélt ösztöndíj-támogatás kifizetésének határideje minden hónap 5-e.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjenek Fadd Nagyközség Önkormányzatának haladéktalanul írásban jelezni.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részei.

Fadd, 2022. január 31.

                                                                                    Fadd Nagyközség Önkormányzata

1. ALPROGRAM: 

Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

Elősegíteni a szakmához jutást, a továbbtanulást megalapozó általános és középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a(z)

 • általános iskola 8. évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium és érettségit adó szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelező oktatási formájában tanulók,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali oktatási formában részt vevők,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben esti, levelező oktatási formában résztvevő roma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó befejezett tanév végén (ha még nem érettségiztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege

 • 3,0 – 3,99 tanulmányi átlag között havonta 3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft.
 • 4,0 – 5,0 tanulmányi átlag között havonta: 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • a 2020/2021-es tanév végéről kiállított bizonyítvány másolatának iskola által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben a pályázó indokolja a roma tanulók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá jelezheti a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.

2. ALPROGRAM: 

Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja 

 1. Az alprogram célja

A felsőfokú tanulmányok folytatásának és befejezésének, illetve a másoddiploma megszerzésének elősegítése. 

2.   Pályázatot nyújthatnak be:

„A” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát kapnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt elértek.

„B” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért esti, levelező vagy távoktatási formában, vagy másoddiploma megszerzéséért nappali, esti, levelező vagy távoktatási formában tanulnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el.

 • A tanulmányi ösztöndíj összege
  • „A” kategória esetében:      havonta    8.000 Ft, a félévre összesen 40.000 Ft;
  • „B” kategória esetében:      havonta:   7.000 Ft, a félévre összesen 35.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • az utolsó befejezett szemeszter eredményeit tartalmazó, lezárt index másolatának tanintézet által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

és/vagy 

 • a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez szükséges kredit pontszámot elérte;
  • a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben indokolja a roma hallgatók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá bemutathatja a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos roma civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.

FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

A Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a foglalja magában az Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szántó Kovács János utcában lévő három kollégiumi férőhely biztosítására vonatkozó előírásokat. A kollégiumi férőhelyek Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók elhelyezésére szolgálnak. Amennyiben faddi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóval mindegyik kollégiumi férőhely nem tölthető be, az üresen maradt férőhelyek nem faddi állandó lakos hallgatóval is betölthetők.

A kollégiumi férőhelyekre történő jelentkezés, kérelem beérkezésének határideje: 2021. július 30. 12:00 óra

A kérelemnyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.fadd.hu), melyhez csatolni kell:

 • a kollégium elutasító határozatát (hiánya nem kizáró ok);
 • hallgatói jogviszony igazolását (hiánya nem kizáró ok);
 • jövedelemigazolásokat;
 • a kiadásokról szóló számlamásolatokat,
 • vagyonnyilatkozatot. 

A rangsorolásnál figyelembe kell venni:

 •  a pályázó hallgató családjának valós jövedelmi és vagyoni viszonyait, ezen belül ismerni kell a családban az egy főre jutó havi jövedelmet, a szociális körülményeket;
 • ismerni kell a pályázó családjának körülményeit abban a tekintetben, hogy van-e másik továbbtanuló hallgató, illetve tartósan beteg, gondozásra szoruló személy;
 • ismerni kell a család rendszeres havi kiadásait; továbbá
 • figyelembe kell venni azt, hogy a hallgató eltartója egyedülálló-e.

A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a Polgármester áttekinti és rangsorolja a hallgató családjának szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a hallgató tanulmányi eredményei alapján. A rangsorolásnál figyelembe kell venni azt, hogy a kérelmező hallgató nyújtott-e be kérelmet az oktatási intézmény kollégiumában való elhelyezésre, és a kérelem elutasítását követően élt-e fellebbezési jogával.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A Polgármester a kérelmek rangsorolása után dönt a három férőhely elosztásáról, melynek eredményéről legkésőbb a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül minden kérelmezőt értesít.

Kérdés vagy segítség esetén Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző készséggel áll rendelkezésre személyesen, illetve a 74/447-998 telefonszámon és az adofaddph@tolna.net e-mail címen.

Fadd, 2021. július 9.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Sikeresen zárult az integrációt elősegítő projektünk Faddon

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósította meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja volt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A célul kitűzött hátrányos helyzetűeknek nyújtott sokrétű szolgáltatás nagy érdeklődésre tett szert, mely segítette a felzárkózást és a település életébe történő integrációt.

A legtöbb szociális és anyagi gondokkal küzdő halmozottan hátrányos helyzetű család segítő szociális munkatársakra és megoldásokra találhatott a különböző képzéseken, programokon keresztül. 

89 fő vehetett részt OKJ-s és egyéb szakmai képzésen, mely a későbbi munkába való elhelyezkedésükhöz nagy segítséget jelenthet, így a felnőttképzés, a foglalkoztatás, munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése valósulhatott meg.

A felnőtt programokon túl a kisebbeknek is számos rendezvény került megrendezésre, egészen kicsi kortól kezdődően a kora gyermekkori fejlesztésen keresztül a gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztések, oktatás terén.

A program során egészségügyi szolgáltatásokkal is segítettük az érdeklődőket, fórumokon, rendezvénysorozatokon, szűréseken vettek részt a bevont személyek.

Fontos cél volt, hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban. 3 éven keresztül sok közösségépítő program valósult meg kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Például a közösen megtermelt kerti zöldségekből finom ételek készültek, a családi és gyermeknapokon szórakoztató programok kerültek megszervezésre, több vidéki helyszínre eljutottak a családok, a gyermekek napközis táborokban vettek részt.

A Csillag Szolgáltató Központ helyszínéül szolgált a projekt során megrendezett tevékenységeknek. A projektben dolgozó szakemberek hatékony munkáját számos stáb megbeszélés, workshop és szakmai nap segítette a megvalósítás során.

Örömmel tölt el minket, hogy sikerrel zárhatjuk a projektet és a program segítségével megkezdődött a kívánt integrációs folyamat.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Láthatár Közhasznú Egyesület

Pályázati felhívás

Fadd Nagyközség Önkormányzata a 2020/2021. tanév II. félévére faddi lakóhelyű roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj-pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

 a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük

előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév I. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:     2020. szeptember 18.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2020. szeptember 18.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen!

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 12.00 óráig személyesen leadni.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Ösztöndíj-pályázat”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 12.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető a www.fadd.hu honlapról. A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:

– az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló ösztöndíj program keretén belül,

– a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt MACIKA ösztöndíj keretén belül,

– a Tolna Megyei Közalapítvány által kiírt ösztöndíj keretén belül,

– Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban hozott egyéb jogcímen

                megállapított támogatásban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje

A pályázat kezelője a beérkezett érvényes pályázatokat döntés-előkészítés céljából eljuttatja a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak.

H) Pályázati döntés

A pályázatokról a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje 2020. szeptember 30.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs!

I) A pályázók döntést követő kiértesítése

A Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 8 napon belül postai úton értesítjük.

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat lezárása

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására havonta kerül sor az egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően.

A megítélt ösztöndíj-támogatás kifizetésének határideje minden hónap 5-e.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjenek Fadd Nagyközség Önkormányzatának haladéktalanul írásban jelezni.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részei.

Fadd, 2020. augusztus 29.

                                                                                    Fadd Nagyközség Önkormányzata

1. ALPROGRAM:

Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

Elősegíteni a szakmához jutást, a továbbtanulást megalapozó általános és középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a(z)

 • általános iskola 8. évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium és érettségit adó szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelező oktatási formájában tanulók,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali oktatási formában részt vevők,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben esti, levelező oktatási formában résztvevő roma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó befejezett tanév végén (ha még nem érettségiztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege

 • 3,0 – 3,99 tanulmányi átlag között havonta 3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft.
 • 4,0 – 5,0 tanulmányi átlag között havonta: 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • a 2018/2019-es tanév végéről kiállított bizonyítvány másolatának iskola által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben a pályázó indokolja a roma tanulók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá jelezheti a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.


2. ALPROGRAM:

Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

A felsőfokú tanulmányok folytatásának és befejezésének, illetve a másoddiploma megszerzésének elősegítése.

2.   Pályázatot nyújthatnak be:

„A” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát kapnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt elértek.

„B” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért esti, levelező vagy távoktatási formában, vagy másoddiploma megszerzéséért nappali, esti, levelező vagy távoktatási formában tanulnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el.

 • A tanulmányi ösztöndíj összege
  • „A” kategória esetében:      havonta    8.000 Ft, a félévre összesen 40.000 Ft;
  • „B” kategória esetében:      havonta:   7.000 Ft, a félévre összesen 35.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • az utolsó befejezett szemeszter eredményeit tartalmazó, lezárt index másolatának tanintézet által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

és/vagy

 • a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez szükséges kredit pontszámot elérte;
  • a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben indokolja a roma hallgatók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá bemutathatja a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos roma civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki Faddon 2 db önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérbeadására

Fadd Nagyközség Önkormányzata a Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2007. (X. 3.) Kt. rendeletében meghatározottak értelmében pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapú bérbeadására a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint.

A megpályázható lakások fontosabb adatai:

Lakás címeKomfort- fokozataSzobák számaAlapterület (m2)
Fadd, Kossuth Lajos u. 41.összkomfortos484,88
Fadd, Kossuth Lajos u. 65.összkomfortos484,88

A pályázat benyújtása FOLYAMATOS!

A pályázat elbírálásának határideje: A kézhez vételtől számított 10 napon belül

Apályázatot benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal együtt személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján a Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, ügyfélfogadási időben vagy postai úton (postacím: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) lehet. A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális lakáspályázat”.

A pályázati nyomtatványok az EFOP 1.6.2. projektben közreműködő szociális segítőktől (7133 Fadd, Tasnád u. 58.), vagy a Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában vehetők át ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda 8-12 óra, 13-16 óra, péntek 8-12 óra), illetve a település honlapjáról (www.fadd.hu) letölthetők.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 1. a.) A pályázó cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy.

b.) A pályázó életvitelszerűen legalább 2 éve Faddon él.

 • A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói büntetlen előéletű magyar állampolgárok.
 • A pályázó a pályázat kiírását közvetlenül megelőző két évben összesen legalább 6 hónapos munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói együttesen rendelkeznek a bérleti díj és a közüzemi díjak fedezéséhez szükséges jövedelemmel.
 • A pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak nincs köztartozásuk, Fadd Nagyközség Önkormányzata felé bármilyen jellegű tartozásuk, közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben 28.500 Ft) kétszeresét (57.000 Ft). A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 10. § (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói Fadd nagyközség közigazgatási területén nem rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, építési telek tulajdonjogával.
 • A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói nem rendelkeznek vagyonnal. Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét (1.140.000 Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százszorosát (2.850.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
 • Házastársak vagy élettársak csak együttesen pályázhatnak, a pályázat elnyerése esetén bérlőtársakká válnak.
 • A pályázóval együtt költöző személyek kizárólag a pályázó hozzátartozói lehetnek. Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói kör.
 • A szociális jellegű bérbeadásra irányuló bérleti jogviszony kizárólag azzal a személlyel köthető, aki Együttműködési megállapodással rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00038 projekt keretében és ezen a jogviszony az igénylés időpontjában is fennáll.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozók száma maximum 7 fő.
 • A kiíró egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 7 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 1. nem felel meg a pályázati feltételeknek,
 2. valótlan adatot tartalmaz,
 3. ha a pályázó a pályázatát nem határidőben nyújtja be; illetve hiányosan benyújtott pályázat esetén, ha a hiánypótlást az arra kijelölt határidőben nem, vagy újból hiányosan teljesíti,
 4. nem az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

Az elbírálás szempontjai:

 1. A beérkezett kérelmek alapján lakásigénylési névjegyzék kerül összeállításra.
 2. A névjegyzékbe – a beadás időrendjében – annak a kérelmezőnek az igényét lehet felvenni, aki megfelel a szociális jellegű lakásbérlet feltételeinek. A feltételeknek való megfelelést külön bizottság vizsgálja. A lakásigénylési névjegyzék alapján a szociális jellegű bérleti jogviszony létesítéséről a Képviselő-testület dönt az értékelési szempontok alapján. 
 3. Szociális jellegű bérleti jogviszony 1 év időtartamra létesíthető.
 4. A pályázaton résztvevők a döntésről írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül.
 5. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat bérleti szerződést köt.

A bérleti szerződés időtartama, a lakbér összege, megfizetésének módja:

 1. A kérelem a benyújtásától számított 1 évig érvényes, ezt követően új kérelmet kell benyújtani.
 2. A bérlő mentesül a bérleti díjfizetési kötelezettség alól, azonban a bérlőt terhelik az ingatlan közüzemi díjai, amelyek becsült összege 20-25.000,-Ft/hó (víz-, csatorna-, áram- és gázdíj).

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

1. Pályázó és együtt költöző hozzátartozói személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása.

2. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

3. Pályázó 30 napnál nem régebbi munkaviszony-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-igazolása.

A munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a következő dokumentumok egyikével kell igazolni:

a) munkáltató által kiállított igazolás,

b) az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított, biztosítási jogviszonyra vonatkozó kivonat,

c) OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,

d) MÁK által kiállított határozat a GYES vagy a GYET folyósításáról.

A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) időszaka akkor számít munkaviszonynak, ha az ellátásban részesülő a munkaviszonya alatt kezdett anyasági, illetve családtámogatási, gyereknevelési támogatásban részesülni, és az ellátása az időszak alatt folyamatos volt, tekintet nélkül arra, hogy a munkaviszony időközben valamely oknál fogva megszűnt.

4. A pályázó 18. életévet be nem töltött együtt költöző hozzátartozóinak óvodalátogatási, vagy tanulói jogviszony-igazolása.

5. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi, a pályázat benyújtási határnapját megelőző 12 hónapban szerzett nettó jövedelmeiről szóló jövedelemigazolása. Ennek formái:

A) Munkáltatói jövedelemigazolás munkabérből, megbízási díjból, másodállásból, mellékfoglalkozásból, vagy egyéb munkavégzésre irányuló bejelentett jogviszonyból származó jövedelemről

B) Nyilatkozat nem rendszeres jövedelmekről

Amennyiben a jövedelemnyilatkozatra kötelezettnek bármilyen nem rendszeres jövedelme keletkezett. Az alkalmi munkával szerzett jövedelemről is itt kell nyilatkozni!

C) Nyilatkozat egyéb jövedelmekről

Bankszámlakivonattal vagy a megállapító határozattal igazolhatók.

D) Egyéb jövedelmek:

a. családtámogatási és gyermekgondozási ellátások:

aa) csecsemőgondozási díj (CSED),

ab) gyermekgondozási díj (GYED),

ac) gyermekgondozási segély (GYES),

ad) gyermeknevelési támogatás (GYET),

ae) családi pótlék (CSP).

b. Nyugdíjszerű és más szociális ellátások:

ba) árvaellátás,

bb) nyugdíj,

bc) özvegyi nyugdíj,

bd) időskorúak járadéka,

be) ápolási díj,

bf) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

bg) foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

bh) álláskeresési segély, álláskeresési járadék

bi) nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

bj) rehabilitációs, illetve baleseti járadék

bk) települési segély

c. gyermektartásdíj

d. fentiekben nem részletezett bármilyen egyéb juttatás

6. A NAV 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak köztartozás-mentességéről.

7. Fadd Nagyközség Önkormányzatának 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak tartozásmentességéről.

8. Közüzemi szolgáltatók (gáz-, víz-, csatorna, elektromos áramszolgáltató, hulladékszállító) 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy nincs a pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak a közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.

9. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás pályázó és együttköltöző hozzátartozói megtakarításairól.

10. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 képzésen való részvételéről.

11. Az EFOP-1.6.2 képzés keretében szerzett tanúsítvány(ok) bemutatása

12. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 rendezvényen való részvételéről.

13. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen való részvételéről.

Értékelési szempontok a szociális bérlakások odaítéléséhez 
SzempontÉrtékelésPontszám 
A pályázó EFOP-1.6.2 képzésen részt vettNem vett részt vagy kizárták0 
1 képzésen tanúsítványt szerzett2 
Legalább 2 képzésen tanúsítványt szerzett5 
A pályázó EFOP-1.6.2 rendezvényen részt vettNem  0 
Legalább 2 rendezvényen részt vett5 
A pályázó EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen részt vettNem0 
Igen5 
A pályázó az elmúlt 5 évben rendelkezett munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyalNem0 
igen, 0-6 hónapig5 
igen, 6 hónaptól 2 évig10 
igen, 2-3 évig15 
igen, 3 év felett20 
A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett-erendezetlen0 
tiszta, rendezett lakókörnyezet15 
A pályázó vagy együtt költöző hozzátartozói Fadd nagyközség közigazgatási területén kívül rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, bérleti, vagy bérlőtársi jogával, építési telek tulajdonjogával.igen0 
nem10 
A pályázó gyermekei rendszeresen járnak iskolába, óvodábaigen5 
nem0 
A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre eső havi nettó jövedelme20.000-35.000 Ft2  
35.001-50.000 Ft3  
50.001-57.000 Ft5  
A pályázó közmunkaprogramban részt vettIgen5  
Nem0  
Együtt költöző hozzátartozók száma1-3 fő1  
4-5 fő3  
6-7 fő6  
Maximális összpontszám: 86  

FIGYELEM!

A pályázatban kizárólag az EFOP-1.6.2-16-2017-00038 számú projekt keretében együttműködési megállapodással rendelkező, a szegregátumok területén élők vehetnek részt, bérleti jogviszony kizárólag velük létesíthető.

A szegregátumok Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott területe:

I. szegregátum:

Hősliget tér, Tanács utca, Kölcsey Ferenc utca páros oldala, Vörösmarty Mihály utca, Sándor utca

II. szegregátum:

Tasnád utca páros oldala, Kossuth Lajos utca 93., Új utca 33., Attila utca.

Az önkormányzati bérlakások bérletével kapcsolatos további szabályokat Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2007. (X. 3.) Kt. rendelete tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben Márkusné Kapronczai Anita (Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú iroda, tel.: 74/447-998/3 mellék, e-mail: adofaddph@tolna.net) igazgatási ügyintéző nyújt felvilágosítást.

Fadd, 2020. július 17.

                                                                       Fadd Nagyközség Önkormányzata

                                                                                         Fülöp János

                                                                                         polgármester

Pályázati felhívás

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

 a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük

előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév II. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:     2020. február 5.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2020. február 5.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen!

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig személyesen leadni.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Ösztöndíj-pályázat”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 16.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető a www.fadd.hu honlapról. A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:

– az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló ösztöndíj program keretén belül,

– a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt MACIKA ösztöndíj keretén belül,

– a Tolna Megyei Közalapítvány által kiírt ösztöndíj keretén belül,

– Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban hozott egyéb jogcímen

                megállapított támogatásban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje

A pályázat kezelője a beérkezett érvényes pályázatokat döntés-előkészítés céljából eljuttatja a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak.

H) Pályázati döntés

A pályázatokról a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje 2020. február 12.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs!

I) A pályázók döntést követő kiértesítése

A Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 8 napon belül postai úton értesítjük.

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat lezárása

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására havonta kerül sor az egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően.

A megítélt ösztöndíj-támogatás kifizetésének határideje minden hónap 5-e.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjenek Fadd Nagyközség Önkormányzatának haladéktalanul írásban jelezni.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részei.

Fadd, 2020. január 27.

1. ALPROGRAM:

Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

Elősegíteni a szakmához jutást, a továbbtanulást megalapozó általános és középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a(z)

 • általános iskola 8. évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium és érettségit adó szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelező oktatási formájában tanulók,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali oktatási formában részt vevők,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben esti, levelező oktatási formában résztvevő roma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó befejezett tanév végén (ha még nem érettségiztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege

 • 3,0 – 3,99 tanulmányi átlag között havonta 3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft.
 • 4,0 – 5,0 tanulmányi átlag között havonta: 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • a 2019/2020-as tanév I félévéről kiállított értesítő másolatának iskola által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben a pályázó indokolja a roma tanulók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá jelezheti a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.


2. ALPROGRAM:

Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

A felsőfokú tanulmányok folytatásának és befejezésének, illetve a másoddiploma megszerzésének elősegítése.

2.   Pályázatot nyújthatnak be:

„A” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát kapnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt elértek.

„B” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért esti, levelező vagy távoktatási formában, vagy másoddiploma megszerzéséért nappali, esti, levelező vagy távoktatási formában tanulnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el.

 • A tanulmányi ösztöndíj összege
  • „A” kategória esetében:      havonta    8.000 Ft, a félévre összesen 40.000 Ft;
  • „B” kategória esetében:      havonta:   7.000 Ft, a félévre összesen 35.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • az utolsó befejezett szemeszter eredményeit tartalmazó, lezárt index másolatának tanintézet által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

és/vagy

 • a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez szükséges kredit pontszámot elérte;
  • a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben indokolja a roma hallgatók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá bemutathatja a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos roma civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019/2020/2021

Fadd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév I. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg 

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:    2019. szeptember 19.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2019. szeptember 19.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen! 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig személyesen leadni. 

Kérjük, a borítékra írják rá: „ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 16.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető

A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:

– az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló ösztöndíj program keretén belül, 

– a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt MACIKA ösztöndíj keretén belül,

– a Tolna Megyei Közalapítvány által kiírt ösztöndíj keretén belül, 

– Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban hozott egyéb jogcímen 

                megállapított támogatásban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje

A pályázat kezelője a beérkezett érvényes pályázatokat döntés-előkészítés céljából eljuttatja a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak. 

H) Pályázati döntés 

A pályázatokról a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs!

I) A pályázók döntést követő kiértesítése 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 8 napon belül postai úton értesítjük. 

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat lezárása

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására havonta kerül sor az egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően. 

A megítélt ösztöndíj-támogatás kifizetésének határideje minden hónap 5-e.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjenek Fadd Nagyközség Önkormányzatának haladéktalanul írásban jelezni.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részei.

Fadd, 2019. augusztus 29.

                                                                                    Fadd Nagyközség Önkormányzata

1. ALPROGRAM: 

Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

Elősegíteni a szakmához jutást, a továbbtanulást megalapozó általános és középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a(z)

 • általános iskola 8. évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium és érettségit adó szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelező oktatási formájában tanulók,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali oktatási formában részt vevők,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben esti, levelező oktatási formában résztvevő roma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó befejezett tanév végén (ha még nem érettségiztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege

 • 3,0 – 3,99 tanulmányi átlag között havonta 3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft.
 • 4,0 – 5,0 tanulmányi átlag között havonta: 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • a 2018/2019-es tanév végéről kiállított bizonyítvány másolatának iskola által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben a pályázó indokolja a roma tanulók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá jelezheti a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.


2. ALPROGRAM: 

Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja 

 1. Az alprogram célja

A felsőfokú tanulmányok folytatásának és befejezésének, illetve a másoddiploma megszerzésének elősegítése. 

2.   Pályázatot nyújthatnak be:

„A” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát kapnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt elértek.

„B” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért esti, levelező vagy távoktatási formában, vagy másoddiploma megszerzéséért nappali, esti, levelező vagy távoktatási formában tanulnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el.

 • A tanulmányi ösztöndíj összege
  • „A” kategória esetében:      havonta    8.000 Ft, a félévre összesen 40.000 Ft;
  • „B” kategória esetében:      havonta:   7.000 Ft, a félévre összesen 35.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • az utolsó befejezett szemeszter eredményeit tartalmazó, lezárt index másolatának tanintézet által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

és/vagy 

 • a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez szükséges kredit pontszámot elérte;
  • a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben indokolja a roma hallgatók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá bemutathatja a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos roma civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.

Álláslehetőség pályázat igazgatási csoportvezető

Faddi Polgármesteri Hivatal

 

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12.

Ellátandó feladatok:

Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja és koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatási csoport munkáját.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a köztisztviselők, közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

igazgatási csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Faddi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         közigazgatási gyakorlatban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira jegyző nyújt, a +3674447998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 981-8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira jegyző, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző formailag és tartalmilag megvizsgálja és kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét. Ezt követően dönt a polgármester egyeztetésével. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kiíró pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. Az elbírálást követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatot érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi forma

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.