2020-08-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév I. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

 

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

 

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

 

 

 1. A) A rendelkezésre álló keretösszeg

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

 

 1. B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

 

 1. C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

 

 1. D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

 

 Letölthető adatlapok:

Roma középiskolai pályázati adatlap2018 (2)
Roma felsőfokú pályázati adatlap2018 (2)

A pályázat benyújtásának határideje:

 

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:     2018. szeptember 20.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2018. szeptember 20.

 

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen!

 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig személyesen leadni.

 

Kérjük, a borítékra írják rá: „Ösztöndíj-pályázat”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 12.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

 

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető a www.fadd.hu honlapról. A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

 

 1. E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

 

 1. F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

 

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:
 • Bővebben

  Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

  Tisztelt Lakosság!

  A Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

  A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Faddi Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb

  2018. október 15. napjáig,

  mely határidő elmulasztása JOGVESZTŐ.

  Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

  Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

  A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

  Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be a Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII. 27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be.

  Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

  2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntésének megfelelően.

  Dr. Percsi Elvira                       Bővebben

  A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért

  – Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély számára ingyenes?
  A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek számára már több mint két éve
  ingyenes. Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet,
  akkor a kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

  – Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglalkozni?
  A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtőberendezéseket már nem, vagy csak
  alkalmanként használjuk, érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel
  kapcsolatos feladatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a teendőket a következő fűtési szezon
  előtti utolsó napokra halasztani.
  A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer működését ellenőrzi. Célja az
  esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek
  alaposan átnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát,
  megvizsgálják, hogy biztosított-e az adott helyen a fűtés biztonságos működéséhez szükséges
  mennyiségű levegő, illetve annak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó
  égéstermék összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos a mihamarabbi
  javításról intézkedni.

  – Mi a menete, ha szeretném kitakaríttatni a kéményemet?
  Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-
  három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon
  felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról
  és idejéről.
  A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a
  településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek
  igénybevétele ekkor sem kötelező.
  Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as
  számot hívják. Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es
  gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak
  felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem
  munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.
  Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetéhez
   e-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve
   postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve

  2

   személyesen, ügyfélfogadási időben, naponta 8 és 14 óra között várjuk a Tolna megyei
  ellátási csoportunknál (7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22., normál díjas telefonszám:
  +36 (70) 658 1425)
   a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható
  telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.

  – Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet?
  Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd
  tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente egy alkalommal ingyenes a
  felülvizsgálat.
  A társasházban élő magánszemélyekhez írásbeli értesítést követően hívás nélkül érkezik a
  kéményseprő és ingyenesen elvégzi a sormunkát.

  – Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban vagy a társasházi lakásban?
  Amennyiben családi házban él és a házba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a
  kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A szilárd
  tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések kéményeit évente, a gázzal működőket kétévente.
  A kéményseprésért fizetni kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán
  irányítószáma megadásával kikeresheti, hogy az ország adott településén mely
  kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát.
  A társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a kéményseprő hívás nélkül érkezik, de a
  munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a
  lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell
  kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egytizedét.

  Fontos tudni!
  A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó
  műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét.
  A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el.
  Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka
  elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.
  A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal
  rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól
  megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük
  korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

  Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés

  Az MH HFKP 17. Előkészítő Részleg (Szekszárd) 120 órás területvédelmi tartalékos alapfelkészítést indít katonai előképzettséggel nem rendelkezők részére.

  Célja az állampolgárok felkészítése a településhez, a járáshoz, illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra.

  A felkészítés tananyaga 10 modulra tagozódik, melyek egyben (20 nap) vagy modulonként felosztva több időpontban is elvégezhetők melyről közvetlenül egyeztetünk. Minimum 30 fős csoport esetén hétvégi felkészítés is tervezhető. (általános katonai ismeretek, elsősegély, önvédelem, fegyverismeret és lőelmélet, gyakorlat)

   

  A következő 4 X 5 napos felkészítés ideje: 2018. szeptember 3-tól szeptember 28-ig.

  Az elméleti és gyakorlati felkészítés helye: Medina Laktanya tantermei és külső helyszínei (nagyobb létszám esetén a járásközpontok kijelölt objektumai).

  A tanfolyamot minimum 20 fővel indítjuk, a modulokat hétfőtől – péntekig, 07:00 – 15:00 között, napi 8 órában tartjuk.)

  Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul

   

  A jelentkezés feltétele: meglévő „Önkéntes Területvédelmi Tartalékos” jogviszony 1

   

  Jelentkezési határidő: a tanfolyam kezdőnapját megelőző hónap első munkanapja

   

   

  Az alapfelkészítés teljesítése előnyt jelent:

 • diákok számára katonai/rendvédelmi pálya választása esetén (előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret)
 • pedagógusok számára honvédelmi ismeretek színvonalas oktatása érdekében (kadét képzés, honvédelmi szakkörök, táborok)
 • álláskeresők / pályamódosítók számára előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret
 • civil foglalkozás mellett államilag támogatott „másodállás” (munkáltatói kompenzáció lehetőségével, részletes tájékoztatást ad a Toborzó Iroda)
 • Bővebben

  Skip to content