Bursa Hungarica “B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fadd Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), 
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényvonatkozó rendelkezéseivel.
 1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Bővebben

Bursa Hungarica pályázat 2022

Fadd Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

BURSA HUNGARICA “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA “B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Palyazati-adatlapLetöltés

FELHÍVÁS „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására

Tisztelt Faddiak!

Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének elismerésére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozható azoknak a polgároknak vagy közösségeknek, akik Fadd közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért, sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén kiemelkedő munkát végeztek. Bővebben

Dunaág 7139 Egyesület

A civil fő szervezet célja:

§  Az egyesület célja soraiba tömöríteni a Domboriban üdülő tulajdonnal (használattal) rendelkező vállalkozókat, üdülő vendégeket érdekképviseleti, véleménynyilvánító, kezdeményezési tevékenységre,

§  Tervezhetővé tenni az üdülőhely és Dombori öregfalu életével, működésével kapcsolatos teendőket, megfelelő információval ellátni az itt élőket az üdülőhely valamennyi kérdésével kapcsolatban,

§  Aktív közreműködés a település természetvédelmi, zöldfelület védelmi, szennyezés megelőzési és településfejlesztési tevékenységében, Bővebben

Tegyünk a Szívünkért Egyesület

7133 Fadd, Béke u. 1.
Tel.: 06-74/447-775
Fax: 06-74/546-002
E-mail: kulturfa@tolna.net
Elnöke: Dohóczki Istvánné
Tiszteletbeli elnöke: Dr. Papp Lajos professzor
Titkára: Palcsó Gáborné

Rendszeres programok
– Gyógytorna heti rendszerességgel szakképzett gyógytornásszal és orvosi felügyelettel
– Orvosi előadások, életmód és étkezési tanácsadások havi rendszerességgel
– Lélekfrissítés Deméné Miksa Zsuzsa református lelkész előadásában havi egy alkalommal
– Pszichológia havi egy alkalommal
– betegtársak meglátogatása
– a falu életében társadalmi munka szervezése
– egyházakkal való kapcsolattartás
– elesett családok megsegítése élelmiszercsomaggal
– Ügyvédi, szociális tanácsadás előre meghirdetett napokon
– Természetes anyagok felhasználása a környezeti ártalmak csökkentése céljából előadások
– Falunapi programokon való részvétel
– Diadetikus előadás
2009 évi programok megnevezése:
– Az Idegosztály főorvosa tart előadást a strok (ér) betegségről
– Dr. Palotás Kinga a reumatikus betegségek kezeléséről és megelőzéséről
– Dr. Nyirati Csaba cukorbetegség kialakulásáról, annak kezeléséről
– Kovacsics Zsolt a vastagbélrák tüneteiről, kezeléséről
A közel egy éves múltunkra visszatekintve a szív- és érrendszeri megbetegedés vezető szerepét szeretnénk programunkkal megelőzni, háttérbe szorítani. A betegség könnyítése, megelőzése a cél. A rehabilitációs központ településünktől 180 km-re van, ami amúgy is nagy sújt vet a gyógyszer magas költségei miatt a betegekre. A programunk a munkába való visszaállásukat is segíti. Az állandó programok biztosításával mindennemű felmerülő kérdésre választ kívánunk adni. Medencés gyógytorna megszervezésével kívánjuk bővíteni az egyesület szolgáltatásait. Tagjaink létszáma május derekára 83 főre emelkedett.

Boróka Ének és Néptánc Egyesület

Az egyesület 60 fő taglétszámmal rendelkezett 2003. évben, hetente 2-2 órában próbál a Művelődési Házban.
Fontosabb rendezvényeik: Szüreti mulatság vendég egyesületek részvételével, 10 éves jubileumi műsor  ,a Dombori Nyári Fesztivál, a Flórián napi rendezvény, rendszeres a fellépés egyházi ünnepeken., adventi és karácsonyi műsor szervezése, nemzeti ünnepeken való részvétel, a helyi rendezvényeken való fellépések.
Jelentős esemény volt a Balatonberényben megrendezett minősítő verseny, ahol bronz minősítést nyertek. Rendezvényeik során jelentős segítséget kapnak a bonyhádi zeneiskolától (ruházat biztosítása, zenekari kíséret, utazás, stb.)

Faddi Meseház Alapítvány

Mítosz Mesegaléria
7133 Fadd, Templom u. 13.
Tel.: 74/447-756, 70/508-9430
E-mail címe: gatim@freemail.hu
Honlap elérhetőség: http://mitosz.fw.hu
Elnöke: Ragó Károly
Titkára: Gáti Mariann
Rendszeres programok:
Képzőművészeti kiállítás kizárólag saját alkotásokból, ill. állandó néprajzi kiállítás.
Igényes kézműves bemutató (agyagozás, fafaragás, üvegfestés.
Életkornak megfelelő tárlatvezetés és foglalkozás.
Pedagógusoknak, speciális csoportoknak, nyugdíjasoknak léleképítő előadások, igénynek megfelelően.
Tartalmas szabadidő eltöltési lehetőség és turisztikai látványosság.
2006. évi programok:
Előzőekben felsoroltak, megyei, illetve országos művészeti találkozások. Folyamatos kapcsolattartás határon túli művészekkel. Néprajzi gyűjtemény bővítése.
Faddi Mítosz Magyar népmesei hangulatot árasztó népi naiv festmények, paraszt-ikonok, fa- és agyagszobrok. Mindez a művésznő lakásában, a dédszülői parasztházban.
A művésznő mesél gyerekeknek, felnőtteknek. Élményszerű kézműves bemutatója, a galéria misztikus hangulata, elvarázsolja a látogatókat.
Vásárlási lehetőség: ajándéktárgyak, művészi alkotások.
Nyitvatartás: rugalmas, előzetes bejelentkezés alapján.

Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség

7133 Fadd, Béke u. 1.
Tel.: 74/447-724, 74/447-460
Elnöke: Schiffler Györgyné
titkára: Horváth Istvánné

Fogadó óra: minden hónap 1. és 2. szerdáján 9 – 11 óráig.
Rendszeres programok:
– Kirándulás minden hónap 3. szerdáján
– klubfoglalkozás minden hónap 4. szerdáján.
2006. évi programok:

– Hagyományok ápolása: nőnap, falunap, nyugdíjas találkozások, karácsony, szüreti nap.
– Egészséges életmód: előadások, torna, fürdés, gyógyító eszköz használata.
– Aktuális téma: főiskolások bemutatkozása film megtekintése, megbeszélése, színházi látogatás, kiállítások megtekintése.
Bővebben