Beruházások

Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011

Pályázat címe: Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 129.538.012,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Fadd Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a település belterületi csapadékvíz elvezetésének rendezését, melyet a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés tárgyú támogatás segítségével tervezi megvalósítani.

A tervezett vízrendezés célja a Széchenyi utca, Mátyás király utca, Béri B. Á. liget, Csokonai utca, Kossuth L. utca vízgyűjtő területeire hulló csapadékvizek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító műtárgyak megépítése, hogy ezáltal a községet a csapadékkároktól mentesítsék. A tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére alkalmas, esztétikus meder kialakítása.

A hosszabb gerinccsatornák Ny-ról K felé lejtenek a befogadó irányába, míg az É-D irányú utcákban rövidebb csatornaszakaszok építendők. A tervezett gyűjtőhálózatot minden öblözet esetében nyílt, teljes mértékben vagy csak részben burkolt szelvényű árkok, valamint zárt csőcsatornák kombinációja alkotja. Földmedrű árok kialakítása a már meglévő (de nem megfelelő vízszállítású) földmedrű árkoknál, illetve ott, ahol az árok szélesítésére, mélyítésére megfelelő hely áll rendelkezésre. A többi helyen burkolt szelvényű árkok kialakítására kerül sor. A kapubejárókhoz 2 db 2,0 m-es fedlappal ellátott beton mederburkoló elem alkalmazásával 4,0 m széles bejáró alakítandó ki, az ingatlanok biztonságos megközelítése érdekében. Az összes tervezett kapubejáró: 68 db. 

A tervezett csatornahálózat:

Az I. számú öblözetben tervezett csatornák összes hossza: 902 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Mátyás király úton halad a Sport utcától a Templom utcáig terjedő szakaszon.

A II. számú öblözetben tervezett tervezett csatornák összes hossza: 1045 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Széchenyi I. úton létesülne. A nyomvonal a már meglévő, főként nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonalán halad.

A III. számú öblözetben tervezett csatornák összes hossza: 544 m. A tervezett csapadékvíz gyűjtőcsatorna a Béri Balog Á. liget és a Csokonai úton létesül, a már meglévő nyomvonalon.

A IV. számú öblözetben lévő rekonstrukciós csatorna összes becsült hossza: ~100 m.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Bölcsődei férőhelyek bővítése, kialakítása

Projekt azonosítószáma:          TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007

Kedvezményezett neve:            Fadd Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe:                            Új bölcsőde kialakítása Fadd Nagyközségben

Szerződött támogatási összeg: 132 140 522 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):    100%

Tervezett befejezési dátum:      2021.04.30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Fadd Nagyközség Önkormányzata kétcsoportos bölcsőde kialakítását tervezi.

Fadd területén jelenleg nem működik bölcsőde, illetve a településen és a környező településeken sem található egyéb, a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító szolgáltatás, a jogszabályi előírások, illetve a lakossági jelzések alapján azonban komoly igény van a településen bölcsődei intézmény létrehozására.

A megvalósítás helyszíne a település központjában található volt óvodaépület, mely az új óvoda kialakításával, az óvodai csoportok egy épületbe integrálásával kihasználatlanná vált. A beruházás tárgyát képező épület az új óvodaépület közvetlen szomszédságában található, a két intézmény játszóudvara egymással határos.

Az ingatlan tulajdonviszonyai rendezettek, a kizárólagos tulajdonos a helyi önkormányzat.

Az épület jó állapotú, de a bölcsődei funkció ellátásához annak jelentős átalakítása szükséges.

A tervezett fejlesztés keretében a belső átalakítás mellett a működéshez szükséges fedett terasz kialakítása is betervezésre került, melynek segítségével biztosítható jó időben a bölcsődés korú gyermekek levegőn altatása, illetve rosszabb időjárás esetében a levegőztetés is könnyebben megoldható.

Az átalakítással érintett épület szerkezetei megfelelő állapotúak, így azok megmaradnak.

A meglévő bejárat feletti előtető, valamint a nyugati homlokzaton található előtető elbontásra kerül, áthelyezésre kerülnek a belső válaszfalak, új nyílászárók kerülnek beépítésre, tetőfödém szigetelés, álmennyezet kialakítás, padlóburkolat csere történik.

Átalakításra és bővítésre kerül a víz-, gáz- és fűtéshálózat, átalakításra kerülnek a vizesblokkok és azok berendezései. Komplex akadálymentesítés valósul meg. Felújításra kerül az udvar, fedett babakocsi-tároló és fedett kerékpártárolók kerülnek kiépítésre.

Az épület mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú és kialakítású parkoló és akadálymentes parkoló is megtalálható, így a beruházás keretében parkoló kialakítás nem történik.

A tervezett fejlesztés eredményeképpen a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakításra kerül két darab 14 férőhelyes bölcsődei csoport befogadására alkalmas, akadálymentes, energetikailag korszerű épület.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Fadd Nagyközség Önkormányzata a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 132 140 522 ft. azaz százharminckétmillió – száznegyvenezer – ötszázhuszonkét forint vissza nem térítendő támogatást nyert a “Bölcsődei férőhelyek bővítése, kialakítása” c. pályázat keretében.
A bölcsőde 2021. január elején kezdi meg működését.

Egészségház

Faddon Ünnepélyes keretek között adták át 2019. október 4-én Fadd Nagyközségben az Egészségházat.

A TOP – 4.1.1 – 15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósítása során megítélt 99.612.100 forint, valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól 2018-ban elnyert 42.086.573 forint, majd 2019-ben elnyert 48.000.000 forint támogatási összegből, valamint 38.872.835 forint önkormányzati önerő biztosításával új, korszerű egészségház és parkoló jött létre, amelynek köszönhetően a település egészségügyi alapszolgáltatásait egy közös épületben helyezhették el 379,5 négyzetméter alapterületen. Az épület tervezése és kivitelezése során fontos szempont volt a mai kor igényeit minden szempontból kielégítő, a lehető legtöbb funkcióval ellátott egészségügyi intézmény kialakítása. Az Egészségházban kapott helyet két felnőtt háziorvosi rendelő elkülönítővel és közös váróteremmel, a fogorvosi rendelő, a gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei is. Az épületben családbarát funkciók, továbbá korszerű betegtájékoztató rendszer létesült. Az előírások figyelembevételével megvalósult az épület teljes körű akadálymentesítése. Az egészségház villamosenergia felhasználásának segítésére megújuló energiaforrásként egy 10 kW teljesítményű napelemrendszert telepítettek a tetőre.

A 2019.12.20-án megítélt többlettámogatással együtt a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt támogatási összege: 123.677.500,- Ft.

A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

Új Egészségház pályázat

TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00014

A kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 123.677.500,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
(ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020. május 25.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1- 15-TL1-2016-00014

Pályázati dokumentumok
 a projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás során egy új, korszerű egészségház épül, mellyel a település egészségügyi
alapszolgáltatásai egy közös épületben kerülnek elhelyezésre.
Az épület földszintjén helyet kap a gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi és körzeti orvosi
szolgálat is. A fejlesztés során egy új épület építése valósul meg a Mátyás k. utca 1. szám
alatti ingatlanon, hol egy mindösszesen 379,5 m² alapterületű új Egészségház jön létre.
Az épület megvalósítása során fontos szempont a minél korszerűbb intézmény kialakítása, a
lehető legtöbb funkcióval ellátva. Mivel a település nagysága miatt, több ellátási körzet van,
ezért ebben az új épületben kap helyet két felnőtt háziorvosi rendelő elkülönítővel és közös
váróteremmel. Ez a váróterem egyben a fogorvosi rendelő váróterme is lesz.
Az épület jobb oldali szárnyában kap helyet a gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői
szolgálat számára kialakítandó helyiségek is. Ebben a részben külön váróterem lesz a védőnői
szolgálathoz és külön a gyermekorvosi rendelőhöz. Mindkettőben családbarát funkciók
kerülnek elhelyezésre a pelenkázó mellett játszósarokkal. Ebben az épületszárnyban is
épülnek vizesblokkok. Az előírások figyelembevételével megvalósul az épület teljeskörű
akadálymentesítése.
Az egészségház villamos energia felhasználásának segítésére megújuló energiaforrásként
nagyságrendileg 10 kW teljesítményű tetőre szerelt napelem rendszer kerül kiépítésre.
Jelenleg az engedélyes tervek beszerzése van folyamatban. Az építési munkálatok 2018.
derekán fognak kezdődni, a befejezés várható ideje 2019. év vége.
A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege 99,61 Millió Forint, a beruházás
becsült bekerülési értéke 170 Millió Forint. A fennmaradó összeget az önkormányzat
pályázati, illetve saját erőből finanszírozza.

Fadd, 2017. augusztus 24.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Fadd Nagyközség Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja 2018-2023

Dombori strand pályázat

Sikeresen lezárult a pályázat. A sajtóközlemény itt olvasható.

 

TOP-1.2.1- 15-TL1- 2016-00006
 a kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség
Önkormányzata
 a projekt címe: Fadd-Dombori turisztikai célú
fejlesztése
 a szerződött támogatás összege: 134.577.442 Ft
 a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 a projekt tervezett befejezési dátuma (ha
megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2018. október 31.
 projekt azonosító száma: TOP-1.2.1- 15-TL1-
2016-00006

A pályázat dokumentumai
 a projekt tartalmának bemutatása:
A jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint
természetes fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése, ezáltal a helyi
gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az
idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez.
Önállóan támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztések:
– strandkiegészítő létesítmények felújítása, korszerűsítése – strandok higiénés feltételeinek
javítása, illemhely, vizesblokkok felújítása és akadálymentesítése – aktív sportos strandélet
infrastrukturális feltételeinek a megteremtése A fejlesztés a természetes fürdőhely – Fadd-
Dombori – turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére irányul. Ennek keretén belül megújul az
Holt-Duna partján található I. és II. sz. strand, partrendezés révén a strandi szemétzugok
megszüntetésre kerülnek valamint megújul a strand kiegészítő létesítménye, a vizesblokk és a
gondnoképület is. A fejlesztés során család- és gyermekbarát projektelemek kerülnek
elhelyezésre.
I. számú strandot érintő fejlesztések:
– Beközlekedő út és parkolók felújítása (41 db parkoló, amelyből 1 db a mozgáskorlátozottak
számára, kerül kialakításra)
– Homokos part megszüntetése, burkolat kialakítása a part mentén
– Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők)
– Növényzet megújítása
II. számú strandot érintő fejlesztések:
– Személygépkocsi parkolók szerkezeti rekonstrukciója
– Strandra vezető járda felújítása
– Homokos part megszüntetése, burkolat kialakítása a part mentén és a mólónál
– Strandröplabda pálya kialakítása
– Fitnesz park kialakítása
– Elhasználódott térelemek, bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők, kerékpár
tárolók)
– Strandokon található zuhanyzók felújítása
– Gondnoki épület felújítása
A pályázat 2016. áprilisban került benyújtásra, a támogatási szerződés aláírására 2017.
október 3-án került sor.

EFOP-1.5.2.-16-2017-00027 kódszámú „Lehetőség, Egészség, Közösség” – Komplex térségi felzárkóztatás Tolna és környékén”

Élő vízi út kialakítása Fadd Nagyközségben

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027

Pályázat címe: Élő vízi út kialakítása Fadd Nagyközségben

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 59 931 960 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Bartal-csatorna a faddi és a tolnai Duna-holtágat összekötő csatorna melynek kitisztítását, rendezését és vízi közlekedésre alkalmas állapotba hozását tervezi az önkormányzat. A fejlesztés eredményeképpen kajakkal, kenuval, csónakkal a két holtág között is közlekedni lehet, így újabb aktív turizmust segítő vízi attrakció áll majd rendelkezésre a Tolna megyébe érkező és a helyi vendégek számára. A fejlesztés kapcsolódik a Tolna Megyei Önkormányzat által megvalósított “Sió projekthez”, melynek keretében a Sió-csatornán alakít ki a Megyei Önkormányzat több érintett településsel, civil szervezettel összefogva élő vízi utat.  Egyelőre a nád az úr a csatornán, de a megfelelő mederrendezés után a szükséges vízszint biztosított a csónakkal, kajakkal és kenuval való közlekedéshez. A közel 2 ha összterületű csatorna közvetlen kapcsolatot biztosítana a fejlesztést követően a Sió-csatornához ezzel is megnövelve a Tolna megye területén kialakítandó élő vízi utat. A fejlesztés illeszkedik a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programhoz, valamint közvetlenül kapcsolódik a Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz is.

A projektmenedzsment feladatokat belső munkaerővel a konzorciumi tag Tolna Megye Önkormányzati Hivatala látja el.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon

Projekt címe: Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00082
Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege: 199.999.198.-Ft
Projekt kezdete:2018.09.01.
Projekt befejezése:2020.08.31.

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a faddi szegregátumban. A Faddon építendő 3 db ÚJ családi ház 
kivitelezési munkái az alábbiak szerint alakulnak:

   1./  Fadd , Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlan

          Az új épület kivitelezési munkái  2019. július hónapban
kezdődtek meg. Az ingatlan telekhatárainak és az épület helyének
kitűzésért követően az alapozási munkákhoz kapcsolódó tereprendezéseket
követően föld- és csatlakozó föld alatti “közmű” építésekkel indultak a
munkák .  Az alapozás betonozási munkákat és az első szinti betonozást
is egyben készítettük el , amelyet a víz elleni szigetelési munkák
követtek ! Az épület főfalainak gondos kivitelezése volt a következő
feladat. Ezen munkákat követően az egyes áthidalások kialakítása
jelentett munkát a kivitelezőnek.  Az épületen belüli válaszfalak
készítése volt a következő feladat , amelynek részét képezte a Schiedel
gyártmányú kémény megépítése a padlástérig, amely tartalék fűtéshez
kapcsolódó megoldást biztosít az épületben bérlőként lakók számára !   
A tervezett és készítendő egy szintes épület  épület esetén a
kivitelező  következő feladata a födém elkészítése , VB. koszurúval
együtt , amelyet a kivitelező az elmúlt hét közepén megvalósított !  A
következő fázisban a tervezett magas tető kialakításához szükséges
ácsmunkák , majd tető héjalások következnek , kiegészítve az eső – vizet
elvezető rendszerek kialakításával.

   2./  Fadd , Mátyás király utca 102. számú ingatlan

          Az előző pontban leírtak vonatkoznak ezen ingatlanra is !!!  A
tető kialakítása az előző épület tetejének elkészültét követően valóul meg !

   3./  Fadd , Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan

          Az előzőekben leírtak annyiban módosulnak , hogy a tervezett
épület főfalainak készítése a napjainkban történik , majd a válaszfalak
következnek. Az áthidalók készítése után a födém építése , valamint a
VB. koszorú következik , amelynek a betonozási munkáit szeptember 18 –
án tervezzük elvégezni ! Az épület magas tetejének kivitelezését
szeptember végére tervezzük .

A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje 2019. november 30.”

Komplex programmal a közösségért Faddon

Projekt címe: Komplex programmal a közösségért Faddon
Pályázati azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017-00038
Pályázó:Fadd Nagyközség Önkormányzata
Támogatás összege:199 417 205.-Ft
Projekt kezdete 2018.02.01.
Projekt befejezése: 2021.01.31.
 

,,Komplex programmal a közösségért Faddon”

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósítja meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)”című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, ,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az összeállítás szándéka, hogy tájékoztassa a lakosságot a program céljairól.

A program célul tűzte ki, hogy a településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének, családok számára nyújtott sokrétű szolgáltatásain túl, a település egésze számára is biztosítson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.  A projektbe bevont személyek olyan családok tagjai, akiknél a különböző programokon, szolgáltatásokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának a segítése, ezáltal a több generáción át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése.

Cél hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban.

A projekt az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő szolgáltatásrendszerrel a felhalmozódott hátrányok kezelésével az alábbi fő tevékenységek mentén gyakorol hatást: jelenléten alapuló szociális munka; kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás; felnőttképzés , foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;közösségépítés.

A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a 2011-es népszámlás adatai lapján kijelölt 2 db szegregátumot Fadd településen: az I. szegregátum a Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Tanács,  Sándor utcát, a II. szegregátum az Attila, a Tasnád és Új utcákat foglalja magába, így itt élő lakosság a program közvetlen célcsoportjába tartozik. A program közvetett célcsoportjába a település teljes lakossága beletartozik!

A Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja.

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. Fadd esetében ez 35% feletti településrészeket jelent.

A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek.

A programo indulását megelőzte egy szükségletfelmérés, melyet a Láthatár Egyesület konzorciumi partner koordinált a pályázat előkészítő szakaszában. A munkafolyamatba bevonta települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is. Fontos szerepük volt a felmérés elvégzésének sikerében, hiszen a kérdezőbiztosok az otthonaikban keresték fel a családokat.  A felmérés másik fontos része volt a településen jelen lévő szolgáltatók vezetőivel és területen dolgozó munkatársainak közreműködésével megtartott workshop-ok és találkozók voltak.

Mindkét szegregátumban elkezdődött a jelenlét alapú szociális munka, amely jelenleg 4 fő szociális munkással és 2 fő startasszisztenssel zajlik.  A segítő tevékenység fontos alapja, hogy egyéni és családi fejlesztési tervek mentén zajlik, melyeket a szociális munkások készítenek el a szakmai vezető koordinálásával. Afejlesztési tervekben az egy háztartásban élő családtagok, valamint a gyermekek fejlődését akadályozó családi problémákból adódó diszfunkciók kezelésére, oldására van lehetőség. A szociális munkás rendszerszemléletben gondolkodva a család egészét segíti, gondozza az egyén minél hatékonyabb integrálódása érdekében.

A program megvalósításának egyik fontos feltétele az olyan közösségi szolgáltató központ, amely hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek ad teret, információt nyújt, segíti a szociális problémák megoldását, a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. Csillag Szolgáltató Pontok ideiglenes jelleggel, mobil konténer bérlésével üzemelnek mindkét szegregátumban a Vörösmarty és Tasnád utcákban. Az EFOP-2.4.1 projekt keretében szegregátumonként egy-egy Szolgáltató Pont kerül kialakításra, melyek átadása egy későbbi időpontban fog megtörténni.

Javasoljuk, keresse fel facebook oldalunkat a program aktualitásaival kapcsolatban.

(www.facebook.com/Komplex-programmal-a-közösségért-Faddon)

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Láthatár Közhasznú Egyesület

A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésű, EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú „komplex programmal a közösségért Faddon” című program szervezésében a kezdetektől sok program valósult meg. Minden rendezvényünk azok körében, akiket megszólítottunk vele, nagy népszerűségnek örvendett. Gyermekeknek szerveztünk: napközis táborokat, nyári egyhetes Balaton parti táborokat, tanulmányi kirándulásokat (Pécs, Óbánya, Sötétvölgy), szakmatúrákat (Bóly, Pécs, Nagymányok, Szekszárd), Mikulás ünnepségeket, gyereknapot, karácsonyi játszóházat, húsvéti játszóházat, művészpalánta képzőt, harcművészet-íjászat foglalkozásokat, tanodát, korrepetációs lehetőséget biztosítottunk fiataloknak, informatikai és digitális kompetencia képzést, Technokid előadásokat, romatáncot, aktív állampolgár képzést.

Családokat szólítottunk meg a következő közösségi  programjainkkal: családi kirándulások (Pécs, Kalocsa, Baja), bábfesztivál, családi napok (tehetségkutató, sportvetélkedők), drogprevenció, roma kultúra napok (fotókiállítás, hagyományőrző táncegyüttesek), közösségi egészség napok, focikupa, babamasszázs, baba-mama klub, sokszínű kultúra, fókuszban a család.

Felnőtteknek szóló programjaink: Okj-s képzések (bolti eladó, vasbeton szerelő, targonca), álláskeresési tréningek, kulcsképesség fejlesztő tréningek, vállalkozóvá válást elősegítő tréning, főzőklub, nyelvi képzés, egyéni munkavállalói tanácsadás, szülők akadémiája.

Közösségi akciókat is hirdettünk: kertészkedés, fahordás, turi-muri.

Lezárult a Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése pályázat

       Sajtóközlemény

TOP-1.2.1-15-TL1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése

A pályázó, Fadd Nagyközség Önkormányzata, konzorciumi partnerével, a Tolna Megyei Önkormányzattal, az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések során Fadd-Dombori Holtág, mint természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését kívánta megvalósítani.

A projekt célja: a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint természetes fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése, ezáltal a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez a helyben működő vállalkozások, szolgáltatások fejlődéséhez, bővüléséhez.

A jóváhagyott támogatás összege:  1 3 4. 5 7 7. 4 4 2  F t

A projekt kezdő dátuma: 2017. 11.01.

A projekt befejezése: 2018.11.30.

 

A megvalósított fejlesztések:

A fejlesztés eredményeként, megújult az üdülőhely mindkét strandja, valamint a strandkiegészítő létesítmények: gondnoksági épület, parkolók, vizesblokk.

A projekt részletes leírása:

 

  1. számú Strandot érintő fejlesztések:

Beközlekedő út és parkolók kialakítása, felújítása (41 db parkolóhely, amelyből 1 db a mozgáskorlátozott). Homokos part megszüntetése, térkő burkolat kialakítása a part mentén.

Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), 3 db. új, ivókúttal ellátott part menti zuhanyzó építése. A növényzet megújítása, cserjék, fák telepítése, gyepesítés. Új játszótér kialakítása, kisgyermekes családoknak.

  1. számú strandot érintő fejlesztések:

Személygépkocsi. parkolók szerkezeti rekonstrukciója, mozgáskorlátozott parkolók kialakítása. A strandra bevezető járdák felújítása. Térburkolatos napozó és közlekedő sáv kialakítása a part mentén és a mólóknál. A bevezető járdáknál és a parton LED-es közvilágítás kiépítése. Családbarát kialakítás céljából fontosnak tartottuk felnőttek részére is használható sporteszközök telepítését, ezért strandröplabda pálya és fitnesz park is épült. Elhasználódott használati térelemek, bútorok cseréje, pihenőhelyek kialakítása (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), új kerékpár tároló kialakítása. Felújításra kerültek a strandokon található zuhanyzók, valamint a strand vizesblokkja, akadálymentes wc, zuhanyzó került kialakításra, valamint gyermekbarát elemként pelenkázó, gyermek wc és mosdó is helyet kapott.

A parti szemétzugok megszüntetésre kerültek, valamint a régóta nem működő óriás csúszda alapja is elbontásra került.

A fejlesztés során a Fadd-Dombori strand területén található gondnoki épület is megújult, akadálymentessé vált. Az épület teljes körű energetikai felújításán túl, (hőszigetelés, kondenzációs kazán, napelem, nyílászáró csere) megújult a vizesblokk, mozgáskorlátozott wc-vel kiegészülve, valamint burkolatot kapott az udvar is.

A fejlesztés tartalmi előkészítése során az akadálymentesítési előírások és az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült el a végleges szakmai, műszaki tartalom, valamint család- és gyermekbarát projektelemek is elhelyezésre kerültek.

 

Fadd, 2018. október 31.

 

ASP Központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00078

Támogatói okirat