TÁJÉKOZTATÓ

A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól szóló 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet értelmében a település közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, szociálisan rászoruló személyek részére, a rendelkezésre álló keret mértékéig ellenszolgáltatás nélkül – tűzifa támogatást nyújt.

Tűzifa támogatásra az jogosult,

  1. aki:

aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül, ab) aktív korúak ellátására jogosult, vagy ac) időskorúak járadékára jogosult, vagy ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, ae) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy af) ápolási díjban részesül, és

  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

Nem jogosult tűzifa támogatásra, aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, avagy háztartásában erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos él és a rendelet hatályba lépését megelőző két évben fakitermelést végzett.

Nem állapítható meg tűzifa támogatás az életvitelszerűen nem lakott ingatlan tekintetében. A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2021. november 22-ig nyújtható be a Faddi Polgármesteri Hivatalban.

A formanyomtatvány beszerezhető a Faddi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a település honlapjáról (wwvv.fadd.hu), valamint Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző akár elektronikusan, akár telefonon készséggel áll rendelkezésükre.

A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmekről legkésőbb 2021. november 30-ig dönt.

A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni az alábbi feltételeknek megfelelő igénylőket:

  1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül,
  2. aktív korúak ellátására jogosult,
  3. idős korúak járulékára jogosult,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Fadd, 2021. október 29.

Fülöp János sk. polgármester