Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairólszóló16/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet szerint a település közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, szociálisan rászoruló személyek részére, a rendelkezésre álló keret mértékéig – ellenszolgáltatás nélkül – tűzifa támogatást nyújt.

Tűzifa támogatásra az jogosult,

      a) aki:

aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül,

ab) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

ac) időskorúak járadékára jogosult, vagy

ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

ae) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

af) ápolási díjban részesül,

és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

Nem jogosult tűzifa támogatásra, aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, avagy háztartásában erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos él és a rendelet hatályba lépését megelőző két évben fakitermelést végzett.

Nem állapítható meg tűzifa támogatás az életvitelszerűen nem lakott ingatlan tekintetében.

A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2020. december 4-ig nyújtható be a Faddi Polgármesteri Hivatalban.

A formanyomtatvány beszerezhető a Faddi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a település honlapjáról (www.fadd.hu), valamint Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző akár elektronikusan, akár telefonon készséggel áll rendelkezésükre.

A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmekről legkésőbb 2020. december 11-ig dönt.

A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni az alábbi feltételeknek megfelelő igénylőket:

  1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül,
  2. aktív korúak ellátására jogosult,
  3. idős korúak járulékára jogosult,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Fadd, 2020. november 17.                             

                                                                                       Fülöp János                                                                                                   polgármester