Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő Központ Tolna

Idősek Klubja- gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fadd Nagyközség-7133 Fadd, Mátyás király u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Idősek önálló életvitelének segítése, személyi higiéné biztosításában, étkeztetésben segítségnyújtás. Szinten tartó és szabadidős foglalkozások szervezése, vezetése, adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés 1/2000(I.7.)SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján
  • Szakmai fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél , a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

            létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakmai tapasztalat,
  • Saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány
  • Helyismeret
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeret

Elvárt kompetenciák:

§         kiváló szintű ügyintézői és kapcsolatteremtő készség,

§         kiváló szintű problémamegoldó képesség, empátiás készség,

§         kiváló szintű képesség az önálló-és csapatmunkára,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

§         Végzettséget, képzettséget bizonyító iratok másolata.

§         Büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány.

  • Hozzájáruló nyilatkozat az adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2020.11.01.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyi Anikó intézményvezető  nyújt, a 74/540711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő Központ – Tolna címére történő megküldésével (7130 Tolna Bajcsy-Zs. u. 96.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gondozó

§         Elektronikus úton Székelyi Anikó részére csaladkp.tolna@gmail.com  e-mail címen keresztül

§         Személyesen: Székelyi Anikó 7130 Tolna Bajcsy-Zs. u.96.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.október

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.