Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

 a faddi roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük

előmozdításának támogatására

Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév I. félévére az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj-pályázat alprogramjai:

 1. Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja;
 2. Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg

Az 1-2. alprogram pályázói részére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében „Roma tanulmányi ösztöndíj” jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást.

B) Pályázatot nyújthatnak be

Az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók.

C) A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj-támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelően.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt – mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

Alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére:     2020. szeptember 18.

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére: 2020. szeptember 18.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen!

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. címére ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 12.00 óráig személyesen leadni.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Ösztöndíj-pályázat”

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adtak, vagy Fadd Nagyközség Önkormányzatánál személyesen 12.00 óráig benyújtottak. Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető a www.fadd.hu honlapról. A Fadd Nagyközség Önkormányzata kérés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az igénylőknek. A pályázattal kapcsolatos további információ a 74/447-998/3–as mellékszámon kérhető.

E) Pályázati díj

Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj-pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat Fadd Nagyközség Önkormányzata, mint a pályázat kezelője iktatja és nyilvántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:

 • A pályázatot határidőn túl nyújtották be;
 • A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
 • Nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak megfelelő módon csatolva;
 • Ugyanazon pályázó egyidőben több pályázatot nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be);
 • A pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be;
 • A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt követelményi szintet.
 • Nagyszámú jelentkezés esetén előnyt élvez az a tanuló/hallgató, aki nem részesül az adott tanidőre vonatkozóan:

– az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló ösztöndíj program keretén belül,

– a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt MACIKA ösztöndíj keretén belül,

– a Tolna Megyei Közalapítvány által kiírt ösztöndíj keretén belül,

– Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban hozott egyéb jogcímen

                megállapított támogatásban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje

A pályázat kezelője a beérkezett érvényes pályázatokat döntés-előkészítés céljából eljuttatja a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak.

H) Pályázati döntés

A pályázatokról a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje 2020. szeptember 30.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs!

I) A pályázók döntést követő kiértesítése

A Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 8 napon belül postai úton értesítjük.

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat lezárása

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására havonta kerül sor az egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően.

A megítélt ösztöndíj-támogatás kifizetésének határideje minden hónap 5-e.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjenek Fadd Nagyközség Önkormányzatának haladéktalanul írásban jelezni.

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részei.

Fadd, 2020. augusztus 29.

                                                                                    Fadd Nagyközség Önkormányzata

1. ALPROGRAM:

Alap- és középfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

Elősegíteni a szakmához jutást, a továbbtanulást megalapozó általános és középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a(z)

 • általános iskola 8. évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium és érettségit adó szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók,
 • gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelező oktatási formájában tanulók,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali oktatási formában részt vevők,
 • szakmunkásképző iskolában, szakiskolában tanuló, illetve technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli, felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésben esti, levelező oktatási formában résztvevő roma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó befejezett tanév végén (ha még nem érettségiztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege

 • 3,0 – 3,99 tanulmányi átlag között havonta 3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft.
 • 4,0 – 5,0 tanulmányi átlag között havonta: 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • a 2018/2019-es tanév végéről kiállított bizonyítvány másolatának iskola által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben a pályázó indokolja a roma tanulók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá jelezheti a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.


2. ALPROGRAM:

Felsőfokú oktatásban tanuló nappali, levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja

 1. Az alprogram célja

A felsőfokú tanulmányok folytatásának és befejezésének, illetve a másoddiploma megszerzésének elősegítése.

2.   Pályázatot nyújthatnak be:

„A” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát kapnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt elértek.

„B” kategóriában: azon faddi lakóhelyű roma hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért esti, levelező vagy távoktatási formában, vagy másoddiploma megszerzéséért nappali, esti, levelező vagy távoktatási formában tanulnak, legalább 3,0 tanulmányi eredményt értek el.

 • A tanulmányi ösztöndíj összege
  • „A” kategória esetében:      havonta    8.000 Ft, a félévre összesen 40.000 Ft;
  • „B” kategória esetében:      havonta:   7.000 Ft, a félévre összesen 35.000 Ft.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy példányban:
  • a kategóriának megfelelő, kitöltött adatlapot eredeti aláírással ellátva;
  • az utolsó befejezett szemeszter eredményeit tartalmazó, lezárt index másolatának tanintézet által hitelesített eredeti példányát (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

és/vagy

 • a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez szükséges kredit pontszámot elérte;
  • a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • önéletrajz eredeti példányát, melyben indokolja a roma hallgatók részére kiírt pályázaton való részvételét, továbbá bemutathatja a roma közösségért végzett munkáját és az erre irányuló további terveit;
  • a helyi roma nemzetiségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos roma civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a roma tanulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a megfelelő pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadunk el!

 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 napnál nem régebbi keltezésű hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. Az elnyert ösztöndíj folyósítására minden hó 5-ig kerül sor.