Fadd Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki Faddon 2 db önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérbeadására

Fadd Nagyközség Önkormányzata a Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2007. (X. 3.) Kt. rendeletében meghatározottak értelmében pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapú bérbeadására a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint.

A megpályázható lakások fontosabb adatai:

Lakás címeKomfort- fokozataSzobák számaAlapterület (m2)
Fadd, Kossuth Lajos u. 41.összkomfortos484,88
Fadd, Kossuth Lajos u. 65.összkomfortos484,88

A pályázat benyújtása FOLYAMATOS!

A pályázat elbírálásának határideje: A kézhez vételtől számított 10 napon belül

Apályázatot benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal együtt személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján a Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, ügyfélfogadási időben vagy postai úton (postacím: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) lehet. A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális lakáspályázat”.

A pályázati nyomtatványok az EFOP 1.6.2. projektben közreműködő szociális segítőktől (7133 Fadd, Tasnád u. 58.), vagy a Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában vehetők át ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda 8-12 óra, 13-16 óra, péntek 8-12 óra), illetve a település honlapjáról (www.fadd.hu) letölthetők.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 1. a.) A pályázó cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy.

b.) A pályázó életvitelszerűen legalább 2 éve Faddon él.

 • A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói büntetlen előéletű magyar állampolgárok.
 • A pályázó a pályázat kiírását közvetlenül megelőző két évben összesen legalább 6 hónapos munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói együttesen rendelkeznek a bérleti díj és a közüzemi díjak fedezéséhez szükséges jövedelemmel.
 • A pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak nincs köztartozásuk, Fadd Nagyközség Önkormányzata felé bármilyen jellegű tartozásuk, közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben 28.500 Ft) kétszeresét (57.000 Ft). A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 10. § (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozói Fadd nagyközség közigazgatási területén nem rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, építési telek tulajdonjogával.
 • A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói nem rendelkeznek vagyonnal. Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét (1.140.000 Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százszorosát (2.850.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
 • Házastársak vagy élettársak csak együttesen pályázhatnak, a pályázat elnyerése esetén bérlőtársakká válnak.
 • A pályázóval együtt költöző személyek kizárólag a pályázó hozzátartozói lehetnek. Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói kör.
 • A szociális jellegű bérbeadásra irányuló bérleti jogviszony kizárólag azzal a személlyel köthető, aki Együttműködési megállapodással rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00038 projekt keretében és ezen a jogviszony az igénylés időpontjában is fennáll.
 • A pályázó és együtt költöző hozzátartozók száma maximum 7 fő.
 • A kiíró egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 7 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 1. nem felel meg a pályázati feltételeknek,
 2. valótlan adatot tartalmaz,
 3. ha a pályázó a pályázatát nem határidőben nyújtja be; illetve hiányosan benyújtott pályázat esetén, ha a hiánypótlást az arra kijelölt határidőben nem, vagy újból hiányosan teljesíti,
 4. nem az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

Az elbírálás szempontjai:

 1. A beérkezett kérelmek alapján lakásigénylési névjegyzék kerül összeállításra.
 2. A névjegyzékbe – a beadás időrendjében – annak a kérelmezőnek az igényét lehet felvenni, aki megfelel a szociális jellegű lakásbérlet feltételeinek. A feltételeknek való megfelelést külön bizottság vizsgálja. A lakásigénylési névjegyzék alapján a szociális jellegű bérleti jogviszony létesítéséről a Képviselő-testület dönt az értékelési szempontok alapján. 
 3. Szociális jellegű bérleti jogviszony 1 év időtartamra létesíthető.
 4. A pályázaton résztvevők a döntésről írásban kapnak értesítést az elbírálást követő 8 napon belül.
 5. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat bérleti szerződést köt.

A bérleti szerződés időtartama, a lakbér összege, megfizetésének módja:

 1. A kérelem a benyújtásától számított 1 évig érvényes, ezt követően új kérelmet kell benyújtani.
 2. A bérlő mentesül a bérleti díjfizetési kötelezettség alól, azonban a bérlőt terhelik az ingatlan közüzemi díjai, amelyek becsült összege 20-25.000,-Ft/hó (víz-, csatorna-, áram- és gázdíj).

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

1. Pályázó és együtt költöző hozzátartozói személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása.

2. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

3. Pályázó 30 napnál nem régebbi munkaviszony-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-igazolása.

A munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a következő dokumentumok egyikével kell igazolni:

a) munkáltató által kiállított igazolás,

b) az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított, biztosítási jogviszonyra vonatkozó kivonat,

c) OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,

d) MÁK által kiállított határozat a GYES vagy a GYET folyósításáról.

A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) időszaka akkor számít munkaviszonynak, ha az ellátásban részesülő a munkaviszonya alatt kezdett anyasági, illetve családtámogatási, gyereknevelési támogatásban részesülni, és az ellátása az időszak alatt folyamatos volt, tekintet nélkül arra, hogy a munkaviszony időközben valamely oknál fogva megszűnt.

4. A pályázó 18. életévet be nem töltött együtt költöző hozzátartozóinak óvodalátogatási, vagy tanulói jogviszony-igazolása.

5. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi, a pályázat benyújtási határnapját megelőző 12 hónapban szerzett nettó jövedelmeiről szóló jövedelemigazolása. Ennek formái:

A) Munkáltatói jövedelemigazolás munkabérből, megbízási díjból, másodállásból, mellékfoglalkozásból, vagy egyéb munkavégzésre irányuló bejelentett jogviszonyból származó jövedelemről

B) Nyilatkozat nem rendszeres jövedelmekről

Amennyiben a jövedelemnyilatkozatra kötelezettnek bármilyen nem rendszeres jövedelme keletkezett. Az alkalmi munkával szerzett jövedelemről is itt kell nyilatkozni!

C) Nyilatkozat egyéb jövedelmekről

Bankszámlakivonattal vagy a megállapító határozattal igazolhatók.

D) Egyéb jövedelmek:

a. családtámogatási és gyermekgondozási ellátások:

aa) csecsemőgondozási díj (CSED),

ab) gyermekgondozási díj (GYED),

ac) gyermekgondozási segély (GYES),

ad) gyermeknevelési támogatás (GYET),

ae) családi pótlék (CSP).

b. Nyugdíjszerű és más szociális ellátások:

ba) árvaellátás,

bb) nyugdíj,

bc) özvegyi nyugdíj,

bd) időskorúak járadéka,

be) ápolási díj,

bf) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

bg) foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

bh) álláskeresési segély, álláskeresési járadék

bi) nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

bj) rehabilitációs, illetve baleseti járadék

bk) települési segély

c. gyermektartásdíj

d. fentiekben nem részletezett bármilyen egyéb juttatás

6. A NAV 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak köztartozás-mentességéről.

7. Fadd Nagyközség Önkormányzatának 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak tartozásmentességéről.

8. Közüzemi szolgáltatók (gáz-, víz-, csatorna, elektromos áramszolgáltató, hulladékszállító) 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy nincs a pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak a közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.

9. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás pályázó és együttköltöző hozzátartozói megtakarításairól.

10. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 képzésen való részvételéről.

11. Az EFOP-1.6.2 képzés keretében szerzett tanúsítvány(ok) bemutatása

12. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 rendezvényen való részvételéről.

13. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen való részvételéről.

Értékelési szempontok a szociális bérlakások odaítéléséhez 
SzempontÉrtékelésPontszám 
A pályázó EFOP-1.6.2 képzésen részt vettNem vett részt vagy kizárták0 
1 képzésen tanúsítványt szerzett2 
Legalább 2 képzésen tanúsítványt szerzett5 
A pályázó EFOP-1.6.2 rendezvényen részt vettNem  0 
Legalább 2 rendezvényen részt vett5 
A pályázó EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen részt vettNem0 
Igen5 
A pályázó az elmúlt 5 évben rendelkezett munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyalNem0 
igen, 0-6 hónapig5 
igen, 6 hónaptól 2 évig10 
igen, 2-3 évig15 
igen, 3 év felett20 
A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett-erendezetlen0 
tiszta, rendezett lakókörnyezet15 
A pályázó vagy együtt költöző hozzátartozói Fadd nagyközség közigazgatási területén kívül rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, bérleti, vagy bérlőtársi jogával, építési telek tulajdonjogával.igen0 
nem10 
A pályázó gyermekei rendszeresen járnak iskolába, óvodábaigen5 
nem0 
A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre eső havi nettó jövedelme20.000-35.000 Ft2  
35.001-50.000 Ft3  
50.001-57.000 Ft5  
A pályázó közmunkaprogramban részt vettIgen5  
Nem0  
Együtt költöző hozzátartozók száma1-3 fő1  
4-5 fő3  
6-7 fő6  
Maximális összpontszám: 86  

FIGYELEM!

A pályázatban kizárólag az EFOP-1.6.2-16-2017-00038 számú projekt keretében együttműködési megállapodással rendelkező, a szegregátumok területén élők vehetnek részt, bérleti jogviszony kizárólag velük létesíthető.

A szegregátumok Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott területe:

I. szegregátum:

Hősliget tér, Tanács utca, Kölcsey Ferenc utca páros oldala, Vörösmarty Mihály utca, Sándor utca

II. szegregátum:

Tasnád utca páros oldala, Kossuth Lajos utca 93., Új utca 33., Attila utca.

Az önkormányzati bérlakások bérletével kapcsolatos további szabályokat Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2007. (X. 3.) Kt. rendelete tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben Márkusné Kapronczai Anita (Faddi Polgármesteri Hivatal 8. számú iroda, tel.: 74/447-998/3 mellék, e-mail: adofaddph@tolna.net) igazgatási ügyintéző nyújt felvilágosítást.

Fadd, 2020. július 17.

                                                                       Fadd Nagyközség Önkormányzata

                                                                                         Fülöp János

                                                                                         polgármester