Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testületeértesíti a szülőket, hogy a fenntartásában működő

Faddi Kismanók Óvodában:

 1. A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 29. (hétfő),                  08 00 -15 00  óra között      

április 30. (kedd),                 08 00 -15 00  óra között      

május    2. (csütörtök)             1000 -17 00  óra között                 

Kötelező beíratni: a 2016.08.31-ig született gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.

Beírathatóak: a 2016.09.01.-2017.08.31. között született gyermekek.

 • A beíratás helye:    Faddi Kismanók Óvoda,                 Fadd, Templom u. 3.

Telefon:                   06-74/446-617 

 • Felvehető gyermekek: A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 

Az alapító okirata szerint az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és nemzetiségi óvodai nevelést is biztosít magyar nyelven.

 • A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • orvosi igazolás (a gyermek egészséges, óvodába beíratható)
 • Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt  2019. május 31-ig.
 • Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.  (Nektv. 37. §)
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 8. §-a (1) bekezdésének megfelelően a gyermekeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órábanóvodai foglalkozáson kell részt vennie, melynek teljesítéséérta Nektv. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a szülő felelős

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés).

 • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 247. §-a értelmében szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.A Szabstv.11. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

Kérem, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A nevelési év első napja: 2019. szeptember 2. (hétfő)