Iktatószám: TO-06B/12/314-4/2019.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, hogy

az általános iskolákban az első osztályokba a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra:

2019. április 11. (csütörtök) napján

8.00 órától 19.00 óráig

és

2019. április 12. (péntek) napján

8.00 órától 19.00 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28. napján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet az igazgatói döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekükre vonatkozó, általános iskolai beíratási kötelezettségüknek a kötelező felvételt biztosító vagy valamely választott általános iskolában.

Tolna, 2019. március 1.

                                                                                                 Gergely József

                                                                                          mb. járási hivatalvezető