Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és 

Gyermekjóléti Társulása

pályázatot hirdet

a Családsegítő Központ

intézményvezetői állásának betöltésére

Az intézmény tevékenységi körei:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás (idősek klubja)
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgálat
 • védőnői szolgálat.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott bármely végzettség, vagy 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. részének 1. vagy 3. pontjában előírt végzettség

 • szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, az /2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bek. alapján biztosított mentesség igazolása
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 3. § (3) bek.)
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség (257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 3/A. §)
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (2007. évi CLII. tv.)

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga 
 • vezetői gyakorlat

Ellátandó feladatok:  

 – házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, vezetése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló települések önkormányzatai által kötött intézményfenntartó társulás keretében 

–     nappali ellátás, védőnői szolgálat koordinálása

 • az intézmény szakmai irányítása
 • a munkáltatói jogkör gyakorlása
 • közreműködés a költségvetés tervezésében, önálló költségvetési szervekre irányadó szabályok szerinti gazdálkodási feladatok

A pályázathoz csatolni kell:

 • a képesítést igazoló okirat másolatát
 • részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket, illetve igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggő kezeléséhez hozzájárul 
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen.

A magasabb vezető megbízás időtartama: 5 év, 2019. szeptember 1-től – 2024. augusztus 31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Bérezés és juttatások:a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, valamint a magasabb vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint, egyéb juttatások esetében a Közalkalmazotti Szabályzat alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. április 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban „CSSK intézményvezetői pályázat” megjelöléssel személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsának címezve (7130 Tolna, Hősök tere 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: a soron következő Társulási Tanácsi ülés napja.  

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Tolnai Polgármesteri Hivatalban Ezerné dr. Huber Éva jegyzőtől (7130 Tolna, Hősök tere l.) a 74/540-800 telefonszámon.

A Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.