Tisztelt Faddi Lakosok!

 

Az elmúlt hónapokban számtalan cikk jelent meg az engedély nélkül létesített fúrt kutak utólagos engedélyezéséről, amelynek hatására többen is érdeklődtek az eljárás iránt. Tekintettel arra, hogy a kérdés a lakosság széles körét érinti, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a részletekről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29. § (7) bekezdésének 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a 2018. január 1. előtt engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények után nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetni, abban az esetben, ha 2018. december 31-ig a létesítő kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének a) pontja szerint olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez adható engedély, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a) belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. c) nem gazdasági célú vízigény kielégítésére létesült.

A létesítőnek a vízügyi hatóságként eljáró jegyzőnél kell kérelmeznie a fennmaradási engedély kiadását.

Ezen kérelmet a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetőleg a települési honlapról (www.fadd.hu) letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

A Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdése szerint a kérelmezőnek a kérelem részeként igazolnia, illetve mellékelni kell:

 1. a) a jogosult tervező által elkészített engedélyezési tervek egy példányát,
 2. b) ha a kúttal érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona – az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását,
 3. c) ha a kút termőföldet érint, azonban az ingatlan nem a kérelmező tulajdona, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással,
 4. d) ha a kút állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
 5. e) a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét,
 6. f) fúrt kút esetében, hogy a tervező megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének,
 7. g) ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét,
 8. h) nyilatkozatot (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is) arról, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet,
 9. i) fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

Az eljárás 3.000 Ft illetékköteles, valamint a kérelmezőt terhelik az engedélyezési dokumentáció elkészítésének költségei.

 

A fentiekben részletezett mentesség kizárólag a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített fúrt kút tekintetében alkalmazható. Amennyiben ezt követően létesített/létesít valaki engedély nélkül fúrt kutat, azzal szemben a vízgazdálkodási bírság kiszabása kötelező. A kérelem benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség. A kérelem-formanyomtatvány a Faddi Polgármesteri Hivatalban kérhető, illetve a település honlapjáról (www.fadd.hu) letölthető.

 

Fennmaradási engedély csak arra a kútra adható, amely megfelel a jogszabályban előírt műszaki követelményeknek. Ezek teljesülését az eljáró hatóság ellenőrzi és hiányosság esetén kötelezi a létesítőt a kút megszüntetésére (eltömedékelésére), amely szintén engedélyköteles.

 

Előbbieken túl felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a témakörben törvénymódosítás van folyamatban, amelyet az Országgyűlés várhatóan novemberi ülésszakán fog megtárgyalni. Az esetleges változásokról a Lakosságot tájékoztatni fogjuk.

 

További információ, kérdés vagy esetleges segítség céljából Csesznegi Kinga Andrea műszaki ügyintéző készséggel áll rendelkezésre személyesen, telefonon (74/447-998) vagy e-mail-ben (penzugyfaddph@tolna.net).

 

                                                                                                Dr. Percsi Elvira s.k.

                                                                                                                                        jegyző