Fúrt kutakkal kapcsolatos felhívás

                                    Tisztelt Faddi Lakosok!

 

Az elmúlt hónapokban számtalan cikk jelent meg az engedély nélkül létesített fúrt kutak utólagos engedélyezéséről, amelynek hatására többen is érdeklődtek az eljárás iránt. Tekintettel arra, hogy a kérdés a lakosság széles körét érinti, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a részletekről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29. § (7) bekezdésének 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a 2018. január 1. előtt engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények után nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetni, abban az esetben, ha 2018. december 31-ig a létesítő kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének a) pontja szerint olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez adható engedély, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a) belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. c) nem gazdasági célú vízigény kielégítésére létesült.

A létesítőnek a vízügyi hatóságként eljáró jegyzőnél kell kérelmeznie a fennmaradási engedély kiadását.

Ezen kérelmet a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetőleg a települési honlapról (www.fadd.hu) letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

A Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdése szerint a kérelmezőnek a kérelem részeként igazolnia, illetve mellékelni kell:

 1. a) a jogosult tervező által elkészített engedélyezési tervek egy példányát,
 2. b) ha a kúttal érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona – az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását,
 3. c) ha a kút termőföldet érint, azonban az ingatlan nem a kérelmező tulajdona, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással,
 4. d) ha a kút állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
 5. e) a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét,
 6. f) fúrt kút esetében, hogy a tervező megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének,
 7. g) ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét,
 8. h) nyilatkozatot (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is) arról, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet,
 9. i) fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

Az eljárás 3.000 Ft illetékköteles, valamint a kérelmezőt terhelik az engedélyezési dokumentáció elkészítésének költségei.

 

A fentiekben részletezett mentesség kizárólag a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített fúrt kút tekintetében alkalmazható. Amennyiben ezt követően létesített/létesít valaki engedély nélkül fúrt kutat, azzal szemben a vízgazdálkodási bírság kiszabása kötelező. A kérelem benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség. A kérelem-formanyomtatvány a Faddi Polgármesteri Hivatalban kérhető, illetve a település honlapjáról (www.fadd.hu) letölthető.

 

Fennmaradási engedély csak arra a kútra adható, amely megfelel a jogszabályban előírt műszaki követelményeknek. Ezek teljesülését az eljáró hatóság ellenőrzi és hiányosság esetén kötelezi a létesítőt a kút megszüntetésére (eltömedékelésére), amely szintén engedélyköteles.

 

Előbbieken túl felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a témakörben törvénymódosítás van folyamatban, amelyet az Országgyűlés várhatóan novemberi ülésszakán fog megtárgyalni. Az esetleges változásokról a Lakosságot tájékoztatni fogjuk.

 

További információ, kérdés vagy esetleges segítség céljából Csesznegi Kinga Andrea műszaki ügyintéző készséggel áll rendelkezésre személyesen, telefonon (74/447-998) vagy e-mail-ben (penzugyfaddph@tolna.net).

 

                                                                                                Dr. Percsi Elvira s.k.

                                                                                                                                        jegyző