Tisztelt Földtulajdonosok, Tisztelt Lakosság!

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éhftv.) 17. § (4) bek. alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani.

A törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője, valamint a termőföld, erdő- és egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területre.  

Az Éhftv.50.§ (4)-(6) bekezdése alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné -hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést végző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, és ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégeztetheti.

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A növényvédelmi bírság mértéke 15.000,- forinttól 5.000.000,- forintig terjed.

Belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendeli el a közérdekű védekezést. Az eljárás hivatalból, más hatóság megkeresésére, vagy bejelentésre indulhat.

A külterületeken a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény az ingatlanügyi hatóság (földhivatalok) hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a földhivatalok kijelölt munkatársai határszemlék tartásával végzik – légi felvételek és az előző évi eljárások adataira támaszkodva – együttműködve a növényvédelmi hatóságokkal, azaz a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainak szakembereivel.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka a júliusi hónap, a virágpor szóródása legnagyobb tömegben július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleges vegyszeres gyomirtás.

A június 30-i dátum a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét, a jogszabályok betartását és az együttműködést a parlagfűmentes környezet fenntartásáért.

Fadd, 2018. június 28.

Dr. Percsi Elvira

                                                                       jegyző