Faddi Polgármesteri Hivatal

 

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12.

Ellátandó feladatok:

Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja és koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatási csoport munkáját.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a köztisztviselők, közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

igazgatási csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Faddi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         közigazgatási gyakorlatban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percsi Elvira jegyző nyújt, a +3674447998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 981-8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.

•         Személyesen: Dr. Percsi Elvira jegyző, Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző formailag és tartalmilag megvizsgálja és kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét. Ezt követően dönt a polgármester egyeztetésével. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kiíró pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. Az elbírálást követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatot érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi forma

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fadd.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.