Óvodai beiratkozás

Faddi Kismanók Óvodában:

1. A 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2018. május 2. (szerda), 10 00 -17 00  óra között

május 3. (csütörtök),               8 00 -15 00  óra között

május 4. (péntek)        8 00 -15 00  óra között

Kötelező beíratni: a 2015.08.31-ig született gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.

Beírathatóak: a 2015.09.01.-2016.08.31. között született gyermekek.

2. A beíratás helye:   Faddi Kismanók Óvoda,                 Fadd, Templom u. 3.

Telefon:                  06-74/446-617

3. Felvehető gyermekek: A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az alapító okirata szerint az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és nemzetiségi óvodai nevelést is biztosít magyar nyelven.

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a gyermek TAJ kártyája

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– orvosi igazolás (a gyermek egészséges, óvodába beíratható)

5. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt 2018. június 5-ig.

6. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nektv. 37. §)

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 8. §-a (1) bekezdésének megfelelően a gyermekeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie, melynek teljesítéséért a Nektv. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a szülő felelős.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés).

8. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 247. §-a értelmében szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható. A Szabstv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

Kérem, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Fadd, 2018.03.29.

Fülöp János

polgármester